اداره کتب و انتشارات- راهنما ها
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/10 | 

راهنمای نشر کتاب دانشگاه علوم پزشکی زنجان

راهنمای ORCID ID
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.17470.39964.fa
برگشت به اصل مطلب