اداره کتب و انتشارات- صورتجلسات شورا
صورتجلسات شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 
"صورتجلسات شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان"


صورتجلسه اول                          تاریخ : ۱۳۹۸/۲/۲۸                           PDF

صورتجلسه دوم                         تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۱۲                            PDF


صورتجلسه سوم                        تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰                           PDF

 صورتجلسه چهارم                         تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۴                                PDF

صورتجلسه پنجم                            تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷                               PDF

صورتجلسه ششم                       تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳                             PDF
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.16236.36583.fa
برگشت به اصل مطلب